به نام خدا

بسیاری از مسائلی که در دنیا مطرح و بین ما مطرح است، بدجوری مسخ شده، نحریف شده و مبهم و غلط است، و گاهی همین ابهام یا اشتباه باعث بسیاری از کج فهمی ها و اختلافات میشود .مسئله روشنفکر هم با همین خصوصیات در بین ما مطرح است.

"مسئله روشن فکر ، مسئله ایست که در دنیا پس از قرون وسطی طرح شده و از قرن هفدهم طبقه ای به نام روشن فکر در اروپا تشکیل میشود و بعد از قرن نوزدهم، این طبقه روشن فکر ک در اروپا با همین نام و خصوصیات خاص خودش تکوین پیدا کرده ، به کشور های غیر اروپایی (آفریقایی،آسیایی و آمریکایی لاتینی) راه پیدا میکند."

واژه روشن فکر

در زبان اروپایی کلمه ای که آن را "روشن فکر" ترجمه کرده ایم کلمه "انتلیژنزیا" است٬ این کلمه مصدر و صفت اش (انتلکتوئل) است. ریشه انتلکتوئل (انتلکت) است. و انتلکت به معنی مغز ٬ هوش ٬ خرد ٬ قدرت درک و هوشیاری و فهم است. پس یک آدم انتلیژن یعنی یک آدم با هوش ٬ با فهم و متفکر . بنابراین انتلکتوئل یا انتلیژنزیا به طبقه از طبقاتی اجتماعی گفته می شود که شاخصه و صفت بارزش در جامعه ٬ استعدادی فکری ٬ مغزی و هوش او است. این مفهوم لغوی روشنفکر است ،  بنابراین هر آدم با هوشی ٬ هر آدم که تفکر و هوشیاری و فهم اش از سایر خصوصیات اش در زندگی و جامعه بارزتر باشد آدم انتلکتوئل است.

اصطلاح روشن فکر

اگر ما جامعه رو از نظر شغلی به دو دسته تقسیم کنیم ، یکی کسانی که اغلب کار بدنی میکنند و دوم کسانی که اغلب کار فکری میکنند ، به آن دسته و به آن طبقه از جامعه  که  اساس کار آن ها فکر و اندیشه است ،  "انتلکتوئل" میگویند مانند  شعرا ٬ نویسندگان ٬ آواز خوانان ٬ واعظان ٬روحانیون و غیره ....

بنابراین طبق یک تعریف معروفی که در تمام دنیا شناخته شده و یک تعریف جامعه شناسی رسمی است٬طبقه انتلکتوئل(همانهایکه ما *روشنفکران * مینامیم) عبارت از گروهای گوناگون از جامعه اند که مشغول کار های فکری اند مانند شعرا ٬ نویسندگان ٬داکتران ٬ انجنیران ٬ معلمان ٬ آواز خوانان ٬ واعظان ٬روحانیون ٬ علمای مذهبی ٬ قضات محاکم ٬ سیاستمداران ٬ رهبران احزاب ٬ روزنامه نگاران ٬ مترجمان  و غیره .... اما متاسفانه زمانیکه مترجمین زبان فارسی خواستند این کلمه را بفارسی ترجمه نمایند ٬ کلمه (روشنفکر) را در برابرش گذاشتند و اشتباه از همین جا شروع و وارد مغز ها گردید که  متاسفانه همین غلط تا کنون وجود داشته و در ذهن ها نقش بسته است

اما آیا میتوان به این گروه ها و همه افرادی شامل این گروهها صفت (روشنفکر) را داد؟